Szolgáltatásaink

Tudásbázis

Információk

riport_logo_coloredpici.png
 • 53-medium-2-512
 • Black LinkedIn Icon
 • Facebook - Black Circle

© Riport Applications Kft.-nél nem ma kezdtük Budapesten vagyunk, ha gondolod gyere be hozzánk egy kávéra.

 

info@riport.co.hu az email címünk, ha bármilyen kérdésed van, írj nyugodtan. Ne feledd, vállalkozz szabadon, mi #mögöttedállunk.

 Adatvédelmi nyilatkozat 

- a R!PORT QUICK szolgáltatás felhasználói részére -

Utolsó frissítés - 2019-03-26

A Riport Applications Kft. adatvédelmi tájékoztatója a „R!PORT QUICK” szolgáltatás felhasználóinak

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: info@riport.co.hu, telefon: +36 1 445 1445, web: https://riport.app a továbbiakban: “Szolgáltató”) “R!PORT QUICK” költségkövető alkalmazással (a továbbiakban mint: “Szolgáltatás”) összefüggésben a Szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: “Felhasználó”) által a Szolgáltató rendelkelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

I. FOGALMAK

I.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

 

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

 

I.2. További fogalmak

„Érkeztető oldal”: https://app.quick.riport.co.hu   

"Weboldal": https://quick.riport.co.hu

„Regisztráció”: a Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Felhasználó jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.

„Megrendelés”: a Szolgáltatás igénybevételének szándékát jelző cselekmény

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI ÉS A KEZELÉS JOGALAPJA  

Az alábbiakban tájékozódhat, hogy a Weboldal és az érkeztető oldal használatával, a Weboldalon történő regisztrációval illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató milyen személyes adatok megadását kéri, illetve a megadott adatokat miért, meddig és hogyan kezeli.  

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Érkeztető oldalon/Weboldalon történő böngészés

 • Regisztráció

 • Szolgáltatás igénybevétele

 • Előfizetés

 • Számlázás

 • Rendszerüzenetek küldése

 • Chat asszisztens

 • Weboldalon/Érkeztető oldalon található sütik (cookie)

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Szolgáltató sem különleges, sem biometrikus vagy genetikai adatot semmilyen módon nem kér, illetve ilyen adatokat nem kezel.

Az egyes fenti esetekben az adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

II.1. Böngészés

A Weboldalon történő böngészés során gyűjtött személyes adatok:

Kategória: Weboldalon történő böngészéssel kapcsolatos

Adat típusa: IP cím

Adatkezelés célja: Jogos érdek, az informatikai rendszer védelme és a Weboldal biztonsága

Adatkezelés időtartama: az utolsó látogatásától számított 15 nap


 

Az érkeztető oldalt a Felhasználó szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Szolgáltatás igénybevétele azonban Regisztrációhoz kötött, melynek során személyes adatok megadása is szükséges. A Weboldal/Érkeztető oldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Felhasználó megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Felhasználó a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 15 napon belül töröli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Felhasználó valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

II.2. Regisztráció

Kategória: Fiók regisztrációs adatok

Adat típusa: E-mail cím

Adatkezelés célja: Felhasználó azonosítása, Szerződés teljesítése, Kommunikáció biztosítása,csalások megelőzése és kezelése,

Adatkezelés időtartama:Igény- és jogérvényesítés a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig

A Szolgáltatásba történő Regisztrációhoz a Felhasználónak elegendő csupán e-mail címét megadni, a Szolgáltatónak ennyi is bőven elég ahhoz, hogy a Felhasználó saját felhasználói fiókját létrehozza. A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy a Felhasználó e-mail címén kívül egyéb személyes adatot a regisztráció során a Szolgáltató ne kérjünk el. A Regisztrációhoz a Szolgáltató további kérdéseket tesz fel a felhasználónak (például vállalkozás elnevezése, vállalkozási forma), melyek azonban nem minősülnek személyes adatnak. Ezek a kérdések és megválaszolásuk a Szolgáltatás igénybevétele és fejlesztése szempontjából fontosak. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezen adatokat, a kérdésekre adott válaszokat a Szolgáltató a fenti célból tárolja.

II.3. A Szolgáltatás igénybevétele

Kategória: Szolgáltatás használatával kapcsolatos adatok

Adat típusa: E-mail cím (Szolgáltató által generált)

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, Kommunikáció biztosítása,csalások megelőzése és kezelése,

Adatkezelés időtartama: Igény- és jogérvényesítés a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig

 

A Regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére a Felhaszáló által megadott cégnév alapján egy egyedi e-mail címet generál, amely a Szolgáltatás használatához szükséges lehet. A Felhasználó a bejövő számláit erre az e-mail címre tudja továbbítani vagy már eleve ezt az e-mail címet adja meg partnerei számára, ahová a bejövő számláit várja. A Szolgáltató által generált e-mail címre érkező számlákból az alkalmazás beépített robot asszisztense kiolvassa az abban szereplő lényegi adatokat és ezen adatok felhasználásával készít költségkimutatást a Felhasználó részére.

Amennyiben a Felhasználó egyéni vállalkozó vagy cégneve személyes adatát (például nevét) tartalmazza, úgy az egyedi e-mail cím, személyes adatnak minősül, mely a Szolgáltató adatkezelésével érintett.

A Szolgáltatás használata során a Felhasználó, az általa feltöltött számlák alapján, (számlaiktatás, költségnyilvántartás) a Szolgáltatás egyes funkcióit hasznosítva jelentéseket, kimutatásokat stb. készíthet. Fontos tudni, hogy a Felhasználó által feltöltött számlaadatok (számlaiktatás, költségnyilvántartás) esetenként harmadik személyek személyes adatait is tartalmazhatja (név, cím stb.). A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezen adatok tekintetében a felelősség a Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó minősül adatkezelőnek. A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, mivel a Felhasználó által feltöltött adatokra nincs ráhatása, így az adatkezelés célját és jogalapját a Felhasználó határozza meg, a Szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli csak ezeket az adatokat. Amennyiben a Felhasználó egy adott számlát töröl a rendszerből, úgy a Szolgáltató a számlával együtt az összes személyes adatot is törli a rendszerből, azokat semmilyen formában nem tárolja tovább.

II.4. Előfizetés

Kategória: Fizetési adatok

Adat típusa: A kártyatulajdonos vezeték- és keresztneve

Adatkezelés célja: A kártyatulajdonos azonosítása, Szerződés teljesítése,

Adatkezelés időtartama: a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig

A Szolgáltatás nyújtása során egyes funkciók a Felhasználók részére havi díj fizetése ellenében érhetőek el. Ahhoz, hogy a Felhasználó a fizetős funkciókat elérje, szükséges fizetési adatait is megadnia. A fizetési adatok a következők:

 • a Felhasználó által fizetésre használt bankkártya száma

 • a bankkártya lejáratának hónapja és éve

 • a bankkártya hátoldalán szereplő háromjegyű vagy négyjegyű úgynevezett CVC/CVV kód

 • a bankkártyán feltűntetett név: kártyatulajdonos 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fizetések lebonyolításához és kezeléséhez külső szolgáltatót vesz igénybe. A Szolgáltató fizetési szolgáltatója a PayPal (cégnév: PayPal Holdings Inc., székhely: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, Amerikai Egyesült Államok, regisztrációs szám: C3842984, telefon: 1-408-967-7400, fax: 1-302-655-5049, web: www.paypal.com, képviseli: Daniel H. Schulman igazgató) leányvállalata a Braintree (cégnév: Braintree Payment Solutions LLC, székhely: 111 North Canal Street Suite 455 Chicago, IL 60606, Amerikai Egyesült Államok, telefon: 1-312-455-9540, 1-877-434-2894, fax: 1-847-890-6644, e-mail: support@braintreepayments.com, web: www.braintreepayments.com, képviseli: William J Ready Sr. igazgató, Braintree Európa elérhetőségei: címzett: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., cím: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, a továbbiakban: “Braintree”). A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó által megadott fizetési adatokat – a bankkártyán szereplő név és bankkártya szám utolsó négy számjegyén kívül – a Szolgáltató nem tárolja és nem kezeli. A Szolgáltató a fizetéssel kapcsolatosan visszajelzést kap a Braintree-től, melyben a fizetési adatok közül a Braintree a Szolgáltató tudomására hozza a Felhasználó által megadott bankkártyán feltűntetett nevet, illetve a kártyaszám utolsó négy számjegyét. A kártyán szereplő név személyes adatnak minősül, mely a Szolgáltató adatkezelésével érintett, azonban a kártyaszám utolsó négy számjegye, mivel az a Felhasználóhoz nem visszavezethető nem minősül személyes adatnak. A Felhasználó a fizetési adatait a Weboldalon nem a Szolgáltatónak, hanem közvetlenül a Braintree részére adja meg, a Weboldalon beépített szoftvermodulon (plugin) keresztül. A Braintree működéséről és a személyes adatok kezeléséről további információ a www.braintreepayments.com és a www.paypal.com oldalon érhető el.

II.5. Számlázás

Kategória: Számlázási adatok

Adat típusa: 

 • a Felhasználó vezeték és keresztneve, 

 • a Felhasználó lakcíme (számlázási címe)

 • a Felhasználó adószáma

 • Adatkezelés célja: A Szolgáltatóra irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam


 

Amennyiben a Felhasználó nem a Szolgáltatásba regisztrált cég nevére, hanem saját nevére igényli a Szolgáltatás előfizetési díjáról szóló számlát, úgy a fent meghatározott személyes adatainak megadása szükséges. A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

II.6. Rendszerüzenetek küldése

Kategória: A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó adatok

Adat típusa: E-mail cím

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, Kommunikáció biztosítása,

Adatkezelés időtartama: a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig

A Szolgáltató a Szolgáltatás működésével, fejlesztésével és egyéb a Szolgáltatásra vonatkozó kérdéssel kapcsolatosan időről-időre rendszerüzneteket küldhet a Felhasználó részére, a Regisztráció során megadott e-mail címére. A Rendszerüzenetekkel kapcsolatosan a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó e-mail címét kezeli személyes adatként. A rendszerüzenetekkel a Szolgáltató nem kívánja a Felhasználót indokolatlanul zavarni, azok csupán a Felhasználó tájékoztatását szolgálják.

II.7. Chat asszisztens

Kategória: A Felhasználó részére a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtásra vonatkozó adatok

Adat típusa: E-mail cím

Adatkezelés célja: A Felhasználó hozzájárulása, Kommunikáció biztosítása

Adatkezelés időtartama: a technikai segítségnyújtás folyamatának lezárásáig

Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatosan technikai segítségnyújtásra van szüksége, úgy lehetősége van a Szolgáltatásba beépített chat asszisztens útján segítséget kérni a Szolgáltatótól. Amennyiben a Felhasználó a segítségnyújtás során a chat asszisztens által adott válaszra e-mail üzenet formájában is szükséges van, úgy a Szolgáltatónak szüksége van a Felhasználó e-mail címére, amelyre a felmerült kérdésével kapcsolatos választ kapni szeretné. Az e-mail cím megadásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a technikai segítségnyújtással kapcsolatosan, az e-mail címét kezelje.  

II.8. Sütik (Cookie-k)

A Weboldalon tett látogatás során a Szolgáltató szeretné, hogy a Felhasználó a lehető legjobb felhasználói élményben részesüljön. Például, hogy a Felhasználónak minden oldal és tartalom villámgyorsan betöltődjön, a személyre szabott beállításai pontosan úgy maradjanak mindig, ahogy legutóbb hagyta őket, és a Szolgáltató az igényeinek megfelelő releváns tartalmat jelenítsen meg. Mindezeket úgynevezett cookie-k teszik lehetővé. De mi is az a cookie pontosan?

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál. A következő cookie-típuskat különböztethetjük meg:

Elengedhetetlen cookie-k: ezek általában olyan apró adatcsomagok a Felhasználó számítógépén, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani a Felhasználóknak. Ezek nélkül a Weboldal lassabb lenne vagy akár egyáltalán nem működne.  

Funkcionális cookie-k: a funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, hogy a Felhasználó milyen állapotban hagyta el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jön, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találjon, ahol hagyta

Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutott el a felhasználó egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogat a felhasználó az adott oldalra.  

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Felhasználó be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a felhasználó állított be magának a Weboldalon.

A Szolgáltató a Weboldalra történő első látogatáskor a sütik használatának megkezdése előtt hozzájárulást kér a Felhasználótól a sütik használatához. Amennyiben a Felhasználó korábbi látogatásakor már hozzájárulását adta a használathoz, egy újabb látogatás esetén a Szolgáltató nem kér újabb hozzájárulást. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a sütik engedélyezésének megtiltása – bizonyos sütik esetén – zavart okozhat a Weboldal vagy a Szolgáltatás használatában. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az ilyen okból adódó hiányosságokért, adatvesztésért és kárért.

A Szolgáltató az éppen használt sütikről teljes tájékoztatást ad a weboldalra történő első bejelentkezéskor. 

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat:

Amennyiben a fentiek alapján a Felhsználó nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről a Felhasználó az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mivel neki nincs ráhatása, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul ad meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy személyes adatait pontatlanul adta meg, lehetősége van adatai pontosítására, helyesbítésére illetve javítására vagy módosítására. Ha a Felhasználó ez utóbbit észleli úgy a felhasználói profiljában módosíthatja az adatait vagy adatai pontosítását, javítását illetve módosítását kérheti a Szolgáltatótól a info@riport.co.hu e-mail címen.

A Szolgáltató felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a fenti II.1.-II.7. pontban megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Felhasználó önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

A Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele során feltöltött adatok valódiságáért, pontosságáért és a beszerzésük jogszerűségéért a Szolgáltató kizárja felelősségét.

III. AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYES ADATOKHOZ, ADATTOVVÁBBÍTÁS

A Felhasználó által megadott személyes adatatokkal kapcsolatosan a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatok és azok minősége védve legyen, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést és biztosítja a folyamatos fizikai, elektronikus és eljárási védelemet, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

III.1. Az adatkezelés folyamata

A Szolgáltató a személyes adatokat elektronikus úton tárolja. A Szolgáltatás üzemeltetése és az adatok tárolása külső szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik. A Szolgáltató által használt szerverek külső szolgáltatója:

 • Cégnév: Linode LLC 

 • Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, USA 

 • e-mail cím: support@linode.com

 • képviseli: Christopher Aker vezérigazgató

 • telefonszám: Intl.: +1 609-380-7100

 • Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter

(a továbbiakban: “Tárhelyszolgáltató”) 

A Tárhelyszolgáltató Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat. Az adatokról napi rendszerességgel biztonsági mentés készül, melyről a Tárhelyszolgáltató gondoskodik, szintén Frankfurtban található szervereken.

Az adatok védelme érdekében a Tárhelyszolgáltató többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz. A Tárhelyszolgáltató emellett több, a védelem megfelelőségét igazoló nemzetközi tanusítvánnyal is rendelkezik. A Tárhelyszolgáltató által alkalmazott védelmi mechanizmusokról további információ elérhető a https://www.linode.com/security címen.

A Szolgáltató bizonyos adatokat más tárhelyszolgáltatónál (Amazon S3 felhőalapú tárhelyszolgáltatás) tárol:

 • Cégnév: Amazon Web Services, Inc. EMEA SARL

 • Székhely: 5 rue Plaetis, L-2338 Luxemburg

 • e-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com

 • képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók

 • Szerverközpont: Frankfurt

(a továbbiakban: “Felhőszolgáltató”) 

A Felhőszolgáltató szintén Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat.

A Felhőszolgáltató a Tárhelyszolgáltatóhoz hasonlóan több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastruktúrális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásáaval,  titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. A Felhőszolgáltató védelmi megoldásairól további információ elérhető a https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/ címen.

III.2. Hozzáférés

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adataihoz a Szolgáltatón kívül egy további szereplő fér hozzá. A Szolgáltató a személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltatás informatikai fejlesztését végző társaság, a Zen Heads Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 11. III. em. 3., cégjegyzékszám: 01 09 171200, adószám: 24308508-2-43, e-mail: info@zenheads.com, képviseli: Véhmann Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: “Fejlesztő”) részére enged részére hozzáférést. A hozzáférés biztosítására a Szolgáltatás zavartalan működése és a Felhasználó részére történő technikai segítségnyújtás valamint a Szolgáltatás fejlesztése céljából szükséges. A Fejlesztő az adatokhoz csak a feladatkörének ellátásához szükséges mértékig fér hozzá, azokon semmilyen műveletet (módosítás, törlés stb.) nem végezhet. A Felhasználó a Tájékoztató elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a Fejlesztővel történő megosztásához.

Ezen eseteken kívül a Szolgáltató kizárólag hatósági/bírósági kötelezésre adhatja át a Felhasználó személyes adatait harmadik fél részére.

III.3. Adattovábbítás

III.3.1. Üzenetküldéssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató által a Felhasználónak címzett rendszerüzenetek kiküldésére, illetve az Szolgáltatás segítségével készített jelentések megküldéshez szintén külső szolgáltató segítségét veszi igénybe. A Szolgáltató az előzőekben említett üzenetek kiküldésére a Mailchimp nevű szolgáltatást alkalmazza, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • Cégnév: The Rocket Science Group LLC

 • Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE  Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA 

 • telefon: +1 678 999 0141

 • e-mail cím: privacy@mailchimp.com

 • web: www.mailchimp.com

 • képviseli: Ben Chestnut igazgató

(a továbbiakban: “Mailchimp”)

A Mailchimp szerverei az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak, így előfordulhat, hogy a Szolgáltató részére a Felhasználó által megadott személyes adat (mely pontosabban a Felhasználó e-mail címét jelenti) továbbításra kerül az Amerikai Egyesült Államokba. A Mailchimp adatkezelését a GDPR rendelkezéseivel összhangban végzi, melyről részletes információ a https://mailchimp.com/legal/privacy/ linken érhető el. A Mailchimp rendelkezik az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött az úgynevezett “Adatvédelmi Pajzs” (Privacy Shield) Egyezmény szerinti tanúsítvánnyal, mely adatkezelésének (https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/) a GDPR-al való összhangját tanusítja. A Szolgáltató és a Mailchimp között adatfeldolgozói szerződés van érvényben.

III.3.1. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkzelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • e-mail cím: info@szamlazz.hu

 • képviseli: Stygár-Joó János ügyvezető

(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a Rendeletnek megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.  

IV. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR 15-18. valamint 20. cikkeinek értelmében a Felhasználót a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy információt kérjen a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;

helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;

az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult még arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;

visszavonás joga: az adatkezeléshez történő hozzájárulást a Felhasználó bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik

A Szolgáltató arra kéri a Felhasználót, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

V. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

Az adatkezelő személye: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41, e-mail: info@riport.co.hu, telefon: +36 1 445 1445, web: www.riport.co.hu, https://riport.co.hu/katas-vagyok)

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kristó Zoltán István ügyvezető (cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), telefon: +36 1 445 1 445, e-mail: info@riport.co.hu)

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy kizárólag a fenti II.1.-II.8. pontban meghatározott adatok körében – a II.3. pontban rögzített kivétellel – minősül adatkezelőnek, mivel ezek az adatok azok, amelyek kezelésének célját és jogalapját a Szolgáltató határozza meg. A II.3. pontban meghatározott, a Felhasználó által feltöltött harmadik személyekre vonatkozó adatok körében a Felhasználó minősül adatkezelőnek, mivel ő az, aki szükséges adatok körét és az adatkezelés célját meghatározza. A Felhasználó által feltöltött harmadik személyekre vonatkozó adatokra nézve a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, aki a Felhasználó által meghatározott harmadik személyekre vonatkozó adatokat tárolja.   

VI. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

A jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

VII. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a https://www.riport.app/adatvedelmi-tajekoztato weboldalon és a Felhasználót értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

VIII. JOGORVOSLAT

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Ezen felül amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy jogai sérültek bírósághoz fordulhat – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

 Köszönjük, hogy elolvasta!