Adatvédelmi nyilatkozat - kata start chatbot (katás vállalkozás indítása segítő) 

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: info@riport.co.hu, telefon: +36 1 445 1445, web: www.riport.app, a továbbiakban: “Szolgáltató”) a https://www.riport.app/kata-vallalkozas-inditasa-autokata weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető szolgáltatásával (a továbbiakban mint: “Szolgáltatás”) összefüggésben a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

 

I.          FOGALMAK

 

I.1.       Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

 

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

 

II.        A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI ÉS A KEZELÉS JOGALAPJA 

 

Az alábbiakban tájékozódhat, hogy a Weboldal használatával, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan a Szolgáltató milyen személyes adatok megadását kéri, illetve a megadott adatokat miért, meddig és hogyan kezeli. 

 

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Weboldalon történő böngészés

 • A Szolgáltatás igénybevétele

 • Weboldalon található sütik (cookie)

 

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Szolgáltató sem különleges, sem biometrikus vagy genetikai adatot semmilyen módon nem kér, illetve ilyen adatokat nem kezel.

 

Az egyes fenti esetekben az adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

II.1.     Böngészés

 

A Weboldalon történő böngészés során gyűjtött személyes adatok:

 

Kategória

Adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Weboldalon történő böngészéssel kapcsolatos

IP cím

Jogos érdek, az informatikai rendszer védelme és a Weboldal biztonsága

az utolsó látogatásától számított 15 nap

 

A Weboldalt a Felhasználó szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Felhasználó megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Felhasználó a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint tudomásul veszi IP címének a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét.

 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 15 napon belül töröli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Felhasználó valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

 

II.2.     A Szolgáltatás igénybevétele

 

A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató semmilyen, a személyes adatok körébe eső adat megadását nem kéri a Felhasználótól. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására külső szolgáltatást, a www.landbot.io weboldalon elérhető Landbot (cégnév: HELLO UMI S.L., székhely: Calle Mallorca, 184, Barcelona – 08036, Spanyolország, adószám: B-98767551, képviseli: Jiaqi Pan igazgató, e-mail: help@landbot.io, a továbbiakban: „Landbot”) elnevezésű chatbot alkalmazást használja. A Szolgáltató a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétele során kizárólag a Felhasználó által adott válaszokat kapja meg a Landbot-tól, azonban azokat is anonimizált módon, mely ezáltal alkalmatlan arra, hogy azokat más adatokkal (pl. IP cím) összekapcsolva a Felhasználó személye azonosítható legyen, ezáltal ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak. A Szolgáltató a Felhasználók által adott válaszokat kizárólag statisztikai célokra használja fel.

 

II.3. Sütik (Cookie-k)

 

A Weboldalon tett látogatás során a Szolgáltató szeretné, hogy a Felhasználó a lehető legjobb felhasználói élményben részesüljön. Például, hogy a Felhasználónak minden oldal és tartalom villámgyorsan betöltődjön, a személyre szabott beállításai pontosan úgy maradjanak mindig, ahogy legutóbb hagyta őket, és a Szolgáltató az igényeinek megfelelő releváns tartalmat jelenítsen meg. Mindezeket úgynevezett cookie-k teszik lehetővé. De mi is az a cookie pontosan?

 

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál. A következő cookie-típuskat különböztethetjük meg:

 

Elengedhetetlen cookie-k: ezek általában olyan apró adatcsomagok a Felhasználó számítógépén, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani a Felhasználóknak. Ezek nélkül a Weboldal lassabb lenne vagy akár egyáltalán nem működne. 

 

Funkcionális cookie-k: a funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, hogy a Felhasználó milyen állapotban hagyta el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jön, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találjon, ahol hagyta

 

Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutott el a felhasználó egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogat a felhasználó az adott oldalra.  

 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Felhasználó be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a felhasználó állított be magának a Weboldalon.

 

A Szolgáltató a Weboldalra történő első látogatáskor a sütik használatának megkezdése előtt hozzájárulást kér a Felhasználótól a sütik használatához. Amennyiben a Felhasználó korábbi látogatásakor már hozzájárulását adta a használathoz, egy újabb látogatás esetén a Szolgáltató nem kér újabb hozzájárulást. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a sütik engedélyezésének megtiltása – bizonyos sütik esetén – zavart okozhat a Weboldal vagy a Szolgáltatás használatában. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az ilyen okból adódó hiányosságokért, adatvesztésért és kárért.

 

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat:

 

Amennyiben a fentiek alapján a Felhsználó nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

 

A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről a Felhasználó az alábbi linkeken szerezhet tudomást:


Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

III.       AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYES ADATOKHOZ, ADATTOVVÁBBÍTÁS

 

A Felhasználó által megadott személyes adatatokkal kapcsolatosan a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatok és azok minősége védve legyen, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést és biztosítja a folyamatos fizikai, elektronikus és eljárási védelemet, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.

 

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

 

III.1. Az adatkezelés folyamata

 

A Szolgáltató a személyes adatokat elektronikus úton tárolja. A Szolgáltatás üzemeltetése és az adatok tárolása külső szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik. A Szolgáltató által használt szerverek külső szolgáltatója:

 

 • Cégnév: Linode LLC 

 • Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, USA 

 • e-mail cím: support@linode.com

 • képviseli: Christopher Aker vezérigazgató

 • telefonszám: Intl.: +1 609-380-7100

 • Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter

      (a továbbiakban: “Tárhelyszolgáltató”) 

 

A Tárhelyszolgáltató Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat. Az adatokról napi rendszerességgel biztonsági mentés készül, melyről a Tárhelyszolgáltató gondoskodik, szintén Frankfurtban található szervereken.

 

Az adatok védelme érdekében a Tárhelyszolgáltató többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz. A Tárhelyszolgáltató emellett több, a védelem megfelelőségét igazoló nemzetközi tanusítvánnyal is rendelkezik. A Tárhelyszolgáltató által alkalmazott védelmi mechanizmusokról további információ elérhető a https://www.linode.com/security címen.

 

A Szolgáltató bizonyos adatokat más tárhelyszolgáltatónál (Amazon S3 felhőalapú tárhelyszolgáltatás) tárol:

 

 • Cégnév: Amazon Web Services, Inc. EMEA SARL

 • Székhely: 5 rue Plaetis, L-2338 Luxemburg

 • e-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com

 • képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók

 • Szerverközpont: Frankfurt

            (a továbbiakban: “Felhőszolgáltató”) 

 

A Felhőszolgáltató szintén Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat.

 

A Felhőszolgáltató a Tárhelyszolgáltatóhoz hasonlóan több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastruktúrális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásáaval,  titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. A Felhőszolgáltató védelmi megoldásairól további információ elérhető a https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/ címen.

 

III.2. Adattovábbítás, hozzáférés

 

A Szolgáltatón illetve egyes kijelölt alkalmazottain kívül az adatokhoz harmadik személy nem rendelkezik hozzáféréssel, illetve adattovábbítás a II.2. pontban foglaltakon kívül nem történik.

 

IV.       A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A GDPR 15-18. valamint 20. cikkeinek értelmében a Felhasználót a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

 

hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy információt kérjen a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;

 

helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje;

 

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;

 

az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult még arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;

 

visszavonás joga: az adatkezeléshez történő hozzájárulást a Felhasználó bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 

adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik

 

A Szolgáltató arra kéri a Felhasználót, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

 

V.        ADATKEZELŐ

 

Az adatkezelő személye: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41, e-mail: info@riport.co.hu, telefon: +36 1 445 1445, web: www.riport.co.hu, https://riport.co.hu/katas-vagyok)

 

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kristó Zoltán István ügyvezető (cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), telefon: +36 1 445 1 445, e-mail: info@riport.co.hu)

 

VI.       ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

 

A jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

VII.      AZ ADTVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a https://www.riport.app/adatvedelmi-tajekoztato weboldalon és a Felhasználót értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

VIII.    JOGORVOSLAT

 

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Ezen felül amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy jogai sérültek bírósághoz fordulhat – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.